THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

28/04/2020 14:24 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1701/UBND-NCKS về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.


Trong thời gian qua việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên rõ rệt; sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị đã được đẩy mạnh, chặt chẽ hơn, góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, hạn chế những tác động tiêu cực do hoạt động của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện gây ra,…
Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính; thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định liên quan trong quản lý các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.
Theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị phải nắm chắc tình hình, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện; trọng tâm là số ngành, nghề, cơ sở kinh doanh hoạt động có dấu hiệu vi phạm hoặc dễ bị tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội. Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để có biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh vi phạm.
Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Kịp thời tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.
Kịp thời động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)