THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai thực hiện “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020”

05/05/2020 18:06 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1778/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020”.


Theo đó, chủ đề hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020” là: Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh.
Thời gian triển khai từ ngày 29/4 đến 30/6, kéo dài đến ngày Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (28/8) và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới.
Các hoạt động chính triển khai gồm: Tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của các ngành các cấp và các tầng lớp nhân dân, làm vệ sinh môi trường sống gia đình, đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh…
Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.
Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý nước sạch nông thôn; huy động các nguồn lực từ các tổ chức, thành phần kinh tế xã hội tham gia xây dựng công trình nước sạch nông thôn.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)