TIN NỔI BẬT

“Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

08/05/2020 17:41 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Đó là chủ đề của hội thảo khoa học cấp quốc gia theo hình thức trực tuyến với 68 điểm cầu do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức vào ngày 8/5 nhằm hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). 


IMG-3709.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc hội thảo
Các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương đồng chủ trì hội thảo.
Dự hội thảo tại điểm cầu Phú Thọ có các đồng chí: Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
IMG-8111sua.jpg
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Phú Thọ
Phát biểu khai mạc hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã dành trọn cuộc đời mình vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người là cội nguồn, gắn liền với những bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Đồng chí nhấn mạnh: Những thành tựu sau hơn 30 năm đổi mới của nước ta là minh chứng rõ ràng nhất cho những giá trị to lớn soi sáng, dẫn đường của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng tư tưởng của Người vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị: Các đại biểu tham dự hội thảo cần làm sáng rõ hơn, sâu sắc hơn những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta; hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của Người về đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc… Đồng thời phân tích làm rõ bối cảnh mới, yêu cầu mới trong xây dựng và bảo vệ đất nước giai đoạn hiện nay, từ đó nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và phương hướng kế thừa di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân về lý tưởng, mục tiêu cao cả của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Từ gợi ý của các đồng chí chủ trì hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã phát huy trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của mình để làm rõ nhiều vấn đề sâu sắc tập trung vào 4 nội dung chính là: Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà yêu nước vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta; Chủ tịch Hồ Chí Minh một danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam mang tầm vóc thế giới; Tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam, ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Các đại biểu cũng đề xuất việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong từng vấn đề cụ thể ở các địa phương, đơn vị như: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; trọng dụng nhân tài; vai trò của các thành phần kinh tế, hợp tác kinh tế; văn hóa hòa bình… trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Phát biểu kết luận, khái quát lại những quan điểm đã được thống nhất tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định: Ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu cao cả “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Đồng chí lưu ý, mỗi cán bộ, đảng viên cần nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân để xứng đáng là công bộc của nhân dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.
Thanh Hòa
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)