Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản Nghị quyết về việc quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu 06/05/2020
Ngày hết hạn 05/06/2020


Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân về việc xây dựng danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình
Ngày bắt đầu 01/04/2020
Ngày hết hạn 15/04/2020
Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân của hành vi mua bán người trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu 05/03/2020
Ngày hết hạn 05/04/2020

Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu 05/03/2020
Ngày hết hạn 05/04/2020

Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu 05/03/2020
Ngày hết hạn 05/04/2020

Xem các góp ý
Xem thêm >>