Chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng quý III năm 2019

22/10/2019 15:30:00 CH
Kèm theo văn bản số 1638/SXD-KTXD ngày 15/10/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý III năm 2019.

Chỉ số giá xây dựng tháng 7/2019

19/08/2019 14:56:00 CH
Kèm theo văn bản số 1288/SXD-KTXD ngày 15/8/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2019.

Chỉ số giá xây dựng tháng 6/2019

19/07/2019 14:51:00 CH
Kèm theo văn bản số 1090/SXD-KTXD ngày 15/7/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 năm 2019. 

Chỉ số giá xây dựng tháng 5/2019

08/07/2019 15:08:00 CH
Kèm theo văn bản số 899/SXD-KTXD ngày 18/06/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2019  

Chỉ số giá xây dựng tháng 4/2019

23/05/2019 09:01:00 SA
Kèm theo văn bản số 680/SXD-KTXD ngày 15/05/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2019  

Chỉ số giá xây dựng tháng 3/2019

17/04/2019 14:52:00 CH
Kèm theo văn bản số 540/SXD-KTXD ngày 16/04/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 năm 2019