Ứng dụng công nghệ thông tin

Văn bản giai đoạn

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020

08/08/2018 16:05:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 25/7/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3251/KH-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020.

Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020

13/06/2017 01:34:18 SA
PhuthoPortal - Ngày 22/6/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2390/KH-UBND cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020

13/06/2017 01:27:59 SA
PhuthoPortal – Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1406/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020.

Tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

12/06/2017 07:29:29 SA
PhuthoPortal - Ngày 29/3/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1177/UBND-TH về việc tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2015.

12/06/2017 03:17:09 SA
PhuthoPortal - Kế hoạch số 803/KH-UBND, ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2015.

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ

06/06/2017 02:04:04 SA
PhuthoPortal - Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ.